Головна    |    Клієнти    |    Партнери    |    Контакти
  Про затвердження Порядку визначення початкової вартості пакетів акцій відкритих акціонерних товариств при продажу на конкурсах

        ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

                            Н А К А З

 N 854 від 17.05.2002                 Зареєстровано в Міністерстві
     м.Київ                           юстиції України
                                      4 червня 2002 р.
                                      за N 476/6764

        ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду
                                         державного майна
          N 105 ( z0135-04 ) від 23.01.2004 )

          Про затвердження Порядку визначення початкової
           вартості пакетів акцій відкритих акціонерних
                товариств при продажу на конкурсах
 

     З метою  реалізації пунктів 93 та 96 Методики оцінки вартості
майна  під  час  приватизації,  затвердженої  постановою  Кабінету
Міністрів України  від  12.10.2000  N  1554  (  1554-2000-п ),  зі
змінами  та  доповненнями,  удосконалення   процедури   визначення
початкової  вартості пакетів акцій відкритих акціонерних товариств
при продажу на  конкурсах  та  повторному  продажу  на  конкурсах,
забезпечення  надходження  коштів  від  приватизації до Державного
бюджету України Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити Порядок визначення початкової вартості  пакетів
акцій  відкритих  акціонерних  товариств  при продажу на конкурсах
(додається).

     2. Центральному апарату Фонду  державного  майна  України  та
його регіональним відділенням:

     керуватися зазначеним Порядком під час визначення  початкової
вартості   пакетів   акцій  відкритих  акціонерних  товариств,  що
підлягають продажу на конкурсах;

     забезпечити розрахунок   початкової  вартості  пакетів  акцій
відкритих акціонерних товариств (далі - ВАТ) під  час  продажу  на
конкурсах,  у тому числі повторних конкурсах,  відповідно до цього
Порядку починаючи з дати набрання ним чинності;

     у разі,   якщо   початкова   вартість   пакетів   акцій  ВАТ,
розрахована за цим  Порядком,  дорівнює  їх  початкової  вартості,
згідно  з  якою  попередній  конкурс  не  відбувся,  рекомендувати
конкурсним комісіям застосовувати вимоги розділу 3 цього Порядку.

     3. Управлінню оцінки майна і фінансово-господарського аналізу
(Н.Лебідь)  забезпечити   реєстрацію  цього Порядку у Міністерстві
юстиції України.

     4. Управлінню   систем   продажу    акцій    (В.Красовський),
Управлінню    реформування   власності   (Є.Філозоп),   Управлінню
реформування підприємств АПК (В.Черноіванов), Головному Управлінню
з  питань  державної корпоративної власності (Й.Войцеховський) під
час підготовки наказів про затвердження  планів  розміщення  акцій
(уточнених планів розміщення акцій) та створення ВАТ встановлювати
дату оцінки  пакетів  акцій  відритих  акціонерних  товариств,  що
підлягають  продажу на конкурсах,  згідно з вимогами цього Порядку
та  надавати  зазначені  накази  в  Управління  оцінки  майна   та
фінансово-господарського   аналізу  в  триденний  строк  від  дати
затвердження.

     5. Управлінню   аукціонного   продажу   та   фондових    бірж
(Ю.Яковлєв)   надавати  на  запити  регіональних  відділень  Фонду
державного  майна   України   та   Управління   оцінки   майна   і
фінансово-господарського  аналізу  Фонду  інформацію про кількість
акцій та вартість укладених щодо них угод на фондових біржах та їх
філіях, а також Першій позабіржовій торговельній системі за період
1 рік до дати оцінки по  відкритих  акціонерних  товариств, пакети
акцій яких підлягають продажу на конкурсі, в двотижневий термін.

     6. Управлінню     підготовки    та    проведення    конкурсів
(І.Білоцерковець) надавати на запити регіональних відділень  Фонду
державного   майна   України   та   Управління   оцінки   майна  і
фінансово-господарського аналізу Фонду інформацію  щодо  кількості
акцій  та  вартості  укладених  угод  за  результатами  продажу на
конкурсах за період 1 рік до дати оцінки по відкритих  акціонерних
товариствах,  пакети акцій яких підлягають продажу на конкурсі,  в
двотижневий термін.

     7. Управлінню інформатики  (О.Синенко)  на  запит  Управління
оцінки  майна  і фінансово-господарського аналізу надавати довідку
щодо урахування індексації балансової  вартості  основних  засобів
при визначенні статутного фонду ВАТ в триденний термін.

     8. Уважати  таким,  що  втратив  чинність,  наказ  ФДМУ  "Про
затвердження Порядку  розрахунку  початкової  ціни  пакетів  акцій
відкритих   акціонерних   товариств,   що  підлягають  продажу  на
конкурсах  під час приватизації" від 17  серпня  2001  р.  N  1507
( z0737-01  ),  зареєстрований  в  Міністерстві юстиції України 22
серпня 2001 р. за N 737/5928.

     9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду Ю.Гришана.

 Голова Фонду                                             О.Бондар

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Фонду державного
                                      майна України
                                      17.05.2002 N 854

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      4 червня 2002 р.
                                      за N 476/6764
 

                             Порядок
              визначення початкової вартості пакетів
              акцій відкритих акціонерних товариств
                     при продажу на конкурсах

                      1. Загальні положення

     1.1. Цим  Порядком   регламентується   процедура   розрахунку
початкової  вартості пакетів акцій відкритих акціонерних товариств
(далі - ВАТ),  незалежної оцінки початкової вартості пакетів акцій
холдингових   компаній,   з   якої  розпочинається  їх  продаж  на
конкурсах,  та  порядок  зміни  їх  початкової  вартості  під  час
повторного продажу на конкурсах,  крім конкурсів, що проводяться з
залученням радника.

     1.2. Розрахунок  початкової  вартості  пакетів   акцій   ВАТ,
результати  незалежної  оцінки  початкової  вартості пакетів акцій
холдингових компаній  використовуються  для  розробки  та  подання
рекомендацій  державного органу приватизації конкурсним комісіям з
продажу за конкурсом пакетів акцій ВАТ.

     1.3. Дата оцінки початкової вартості  пакетів  акцій  ВАТ,  у
тому числі холдингових компаній, встановлюється наказом державного
органу приватизації  щодо  затвердження  планів  розміщення  акцій
(уточнених планів розміщення акцій). По об'єктах групи В, Г згідно
з класифікацією Державної програми приватизації на 2000-2002  роки
( 1723-14 ) дата оцінки встановлюється наказом про  створення  ВАТ
після  затвердження  плану  приватизації.

     Датою  оцінки є останнє число місяця, в якому видається наказ
про її встановлення в межах терміну розміщення пакета акцій ВАТ на
конкурсі, але не раніше дати видання наказу.

       2. Розрахунок початкової вартості пакетів акцій ВАТ
                     для продажу на конкурсах

     2.1. Початкова вартість  пакета  акцій  ВАТ,  статутний  фонд
якого  визначений  з  урахуванням  індексації  балансової вартості
основних засобів за станом на 1 січня 1995 року, розраховується на
рівні  його  номінальної  вартості,  але не нижче середньозваженої
вартості продажу акцій за  результатами  укладених  угод,  у  тому
числі  за  результатами  продажу на конкурсах за грошові кошти,  а
також на фондових біржах та в їх філіях  або  Першій  позабіржовій
торговельній  системі  (ПФТС)  за  період  1  рік  до  дати оцінки
початкової вартості (далі - середньозважена вартість) з  поправкою
на коефіцієнт властивостей пакета акцій, що оцінюється.

     2.2. Початкова  вартість  пакета  акцій  ВАТ,  статутний фонд
якого визначений без  урахування  індексації  балансової  вартості
основних   засобів  за  станом  на  1  січня  1995  року,  у  разі
відсутності на дату оцінки інформації про середньозважену вартість
його   акцій   розраховується  на  рівні  номінальної  вартості  з
урахуванням індексації балансової вартості  основних  засобів,  що
ввійшли до статутного фонду ВАТ, за станом на 1 січня 1995 року.

     2.3. Початкова  вартість  пакета  акцій  ВАТ,  статутний фонд
якого визначений без  урахування  індексації  балансової  вартості
основних  засобів  за  станом  на 1 січня 1995 року,  за наявності
інформації про середньозважену вартість  розраховується  на  рівні
середньозваженої вартості, але не нижче його номінальної вартості.

     2.4. Середньозважена  вартість  пакета акцій,  що оцінюється,
визначається в такому порядку:

     1) середньозважена  вартість  1  акції визначається окремо по
групах пакетів акцій,  щодо яких було укладено угоди,  зазначені в
пункті 2.4 Порядку  (до 25 відсотків від статутного фонду включно,
від 25 відсотків до 50 відсотків  від  статутного  фонду  включно,
понад 50 відсотків від статутного фонду);

     2) середньозважена вартість 1 акції в  кожній  групі  пакетів
акцій визначається за формулою

                   К1 В1 + К2 В2 + ... + Кn Bn
        Вс = -------------------------------------------,

                        К1 + К2 + ... + Кn

     де Вс - середньозважена вартість однієї акції;

     К1, К2, .., Кn - кількість акцій в кожному пакеті акцій, щодо
якого було укладено угоди;

     В1, В2,  ..,  Вn - вартість 1 акції в кожному  пакеті  акцій,
щодо якого було укладено угоди.

     У  разі  наявності інформації  щодо  укладення  однієї угоди,
Вс = В1;

     3) середньозважена вартість 1 акції в  кожній  групі  пакетів
акцій  помножується  на  коефіцієнт властивостей пакета акцій,  що
оцінюється, зазначений в таблиці 1.

                                      Таблиця 1

       Коефіцієнти властивостей пакета акцій, що оцінюється

------------------------------------------------------------------------------------------------------

                   |Пакет акцій, що |до 25 відсотків від|від 25 відсотків до 50| понад 50 відсотків

                   |оцінюється      |  статутного фонду |    відсотків від     |від статутного фонду

-------------------+----------------|       включно     |   статутного фонду   |

Групи пакетів      |                |                   |        включно       |

акцій, які         |                |                   |                      |

порівнюються       |                |                   |                      |

-------------------+----------------+-------------------+----------------------+----------------------

до 25 відсотків від|                |                   |                      |

статутного фонду   |                |                   |                      |

включно            |                |          1        |          1,1         |        1,15

-------------------+----------------+-------------------+----------------------+----------------------

від 25 відсотків до|                |                   |                      |

50 відсотків від   |                |                   |                      |

статутного фонду   |                |         0,9       |           1          |        1,05

включно            |                |                   |                      |

-------------------+----------------+-------------------+----------------------+----------------------

понад 50 відсотків |                |                   |                      |

від статутного     |                |                   |                      |

фонду              |                |          0,85     |       0,95           |        1

------------------------------------------------------------------------------------------------------

     4) отримані результати розрахунку середньозваженої вартості 1
акції  по всіх групах пакетів акцій за видами угод усереднюються з
метою визначення середньозваженої вартості 1 акції в пакеті акцій,
що оцінюється. Одержане значення помножується на кількість акцій в
пакеті акцій,  що оцінюється, і становить середньозважену вартість
цього пакета акцій.

     2.5. Урахування   індексації   балансової  вартості  основних
фондів за станом на 1 січня 1995 р.  у початковій вартості  пакета
акцій,   що   оцінюється,   здійснюється  шляхом  збільшення  його
номінальної вартості на коефіцієнт індексації.

     Коефіцієнт індексації   номінальної   вартості  пакета  акцій
дорівнює відношенню розрахункового розміру статутного фонду ВАТ  з
урахуванням  суми  індексації балансової вартості основних фондів,
що увійшли до статутного фонду,  за станом на 1 січня 1995  р.  до
розміру  статутного  фонду,  визначеного без урахування зазначеної
суми індексації.

     Сума індексації балансової вартості основних фондів за станом
на 1 січня 1995 року визначається державним  органом  приватизації
на підставі таких документів:

     передавального балансу підприємства на  дату  оцінки  розміру
статутного фонду ВАТ;

     балансів підприємства (форма N 1)  за  1994  рік  (станом  на
01.01.95) та за 1995 рік (за станом на 01.01.96);

     звіту про фінансово-майновий стан (форма N 3) за 1995 рік;

     розшифрування руху основних засобів за період від дати оцінки
розміру статутного фонду ВАТ до 01.01.95;

     розшифрування рядка 430 балансу за станом на 01.01.96;

     акта оцінки вартості цілісного майнового комплексу;

     вихідних даних для розрахунку початкової ціни пакета акцій за
формою, наведеною в додатку 1.

     Зазначені документи   підписуються   керівником   і  головним
бухгалтером ВАТ,  скріплюються печаткою і надаються  на  письмовий
запит  державного  органу  приватизації  у строк,  що не перевищує
20-ти календарних  днів  від  дати  оцінки.  Особи,  що  підписали
довідку,  несуть відповідальність за достовірність та своєчасність
її надання згідно з законодавством.

     2.6. За результатами розрахунку складається акт оцінки згідно
з   додатком  2.  Акт  оцінки  початкової  вартості  пакета  акцій
затверджується керівником органу приватизації.

     Акт оцінки    містить    рекомендації    державного    органу
приватизації конкурсній комісії з проведення  конкурсу  з  продажу
пакета акцій щодо початкової вартості пакета акцій.

     Термін дії  акта  оцінки  початкової  вартості  пакета  акцій
становить   6   місяців  від  дня  затвердження.  У  разі  потреби
погодження умов продажу пакетів  акцій  у  випадках,  передбачених
законодавством,  термін дії акта оцінки початкової вартості пакета
акцій продовжується на термін їх погодження.

     2.7. Початкова вартість пакетів  акцій  холдингових  компаній
визначається  за  результатами  незалежної  оцінки  з  урахуванням
вартості  пакетів  акцій  та  іншого  майна,  що  передані  до  їх
статутних  фондів,  результатів фінансово-господарської діяльності
тощо.

     Незалежна оцінка    початкової    вартості    пакетів   акцій
холдингових компаній проводиться відповідно до нормативно-правових
актів  з оцінки майна.  Експерт,  що буде здійснювати таку оцінку,
визначається на конкурсних засадах у порядку, установленому Фондом
державного  майна України.  Незалежна оцінка проводиться у термін,
встановлений пунктом 25 Методики оцінки  вартості  майна  під  час
приватизації,  затвердженої  постановою Кабінету Міністрів України
від 12.10.2000   N   1554   (   1554-2000-п   )   (зі  змінами  та
доповненнями).

     2.8. На  підставі  отриманих  результатів  незалежної  оцінки
пакетів  акцій холдингових компаній державний орган приватизації в
двотижневий  строк  готує  рекомендації  конкурсній  комісії  щодо
початкової  вартості  пакета акцій холдингової компанії за формою,
встановленою в  додатку  3.  До  рекомендацій  конкурсній  комісії
додається звіт про оцінку пакета акцій холдингової компанії.

     2.9. Термін  дії висновків про вартість пакета акцій та звіту
про оцінку пакета акцій для оголошення умов продажу  пакета  акцій
становить 9 місяців від дати оцінки.

      3. Порядок зміни початкової вартості пакетів акцій ВАТ
             під час повторного продажу на конкурсах

     3.1. Під  час  повторного  продажу  пакета акцій на конкурсі,
крім продажу із залученням радника,  його початкова вартість  може
бути  зменшена в сукупності не більш як на 30 відсотків початкової
вартості, визначеної для першого продажу на конкурсі відповідно до
додатка 2 до цього Порядку.

     Рішення щодо зменшення початкової вартості пакета  акцій  ВАТ
приймається  конкурсною  комісією  згідно з вимогами Положення про
порядок проведення конкурсів з  продажу  пакетів  акцій  відкритих
акціонерних   товариств,   створених  у  процесі  приватизації  та
корпоратизації,  затвердженого  наказом  Фонду  державного   майна
України,  Антимонопольного  комітету України,  Державної комісії з
цінних паперів  та  фондового  ринку  від  13  вересня  2000  року
N 1908/11/271 (  z0665-00  )  та  зареєстрованого  в  Міністерстві
юстиції  України  28 вересня 2000 р.  за N 665/4886 (зі змінами та
доповненнями).

     3.2. У разі непродажу пакета акцій  ВАТ  за  умови  виконання
вимог  пункту  3.1  цього Порядку протягом терміну дії акта оцінки
початкової вартості (висновків про вартість пакета акцій та  звіту
про  оцінку  пакета  акцій)  державний  орган приватизації вирішує
питання щодо визначення ефективного механізму  продажу  зазначених
акцій ВАТ у межах чинного законодавства.

 Начальник Управління оцінки майна та
 фінансово-господарського аналізу                         Н.Лебідь

                                  Додаток 1
                                  до Порядку визначення початкової
                                  вартості пакетів акцій відкритих
                                  акціонерних товариств при
                                  продажу на конкурсах,
                                  затвердженого наказом ФДМУ
                                  17.05.2002 N 854
 

                           Вихідні дані
         для розрахунку початкової вартості пакета акцій
            ВАТ_______________________________________
                 (назва акціонерного товариства)
 

--------------------------------------------------------------------------------

N  |Показник          |      Вартість основних засобів     |  Сума індексації

з/п|                  |------------------------------------|балансової вартості

   |                  |на дату|        на 01.01.95         |основних засобів на

   |                  |оцінки |----------------------------| розмір індексації

   |                  |       |без урахування|з урахуванням|

   |                  |       |  індексації  |індексації   |

---+------------------+-------+--------------+-------------+--------------------

1  |Первісна вартість |       |              |             |

---+------------------+-------+--------------+-------------+--------------------

2  |Залишкова вартість|       |              |             |

---+------------------+-------+--------------+-------------+--------------------

3  |Первісна вартість |       |              |             |

   |основних засобів, |       |              |             |

   |що не увійшли до  |       |              |             |

   |статутного фонду  |       |              |             |

   |ВАТ               |       |              |             |

---+------------------+-------+--------------+-------------+--------------------

4  |Залишкова вартість|       |              |             |

   |основних засобів, |       |              |             |

   |що не увійшли до  |       |              |             |

   |статутного фонду  |       |              |             |

   |ВАТ               |       |              |             |

---+------------------+-------+--------------+-------------+--------------------

5  |Первісна вартість |       |              |             |

   |основних засобів, |       |              |             |

   |що увійшли до     |       |              |             |

   |статутного фонду  |       |              |             |

   |ВАТ               |       |              |             |

---+------------------+-------+--------------+-------------+--------------------

6  |Залишкова вартість|       |              |             |

   |основних засобів, |       |              |             |

   |що увійшли до     |       |              |             |

   |статутного фонду  |       |              |             |

   |ВАТ               |       |              |             |

--------------------------------------------------------------------------------

 Голова Правління ВАТ

   М.П.

 Головний бухгалтер

                                  Додаток 2
                                  до Порядку визначення початкової
                                  вартості пакетів акцій відкритих
                                  акціонерних товариств при
                                  продажу на конкурсах,
                                  затвердженого наказом ФДМУ
                                  17.05.2002 N 854

                                     ЗАТВЕРДЖУЮ

                 _________________________________________________
                 (посада керівника державного органу приватизації)

                        ______________________________________
  М.П.                               (підпис)

                        ______________________________________
                                (ініціали, прізвище)

                            "___" _______________ 200__ р.
 

                               Акт
             оцінки початкової вартості пакета акцій

         ________________________________________________
                    (повна назва підприємства)

                        Місцезнаходження ________________________

                                         ________________________

                                         ________________________

_________________
 (код за ЄДРПОУ)

     У відповідності до наказу __________________________________
                                 (дата, N та назва наказу щодо

_________________________________________________________________
затвердження плану розміщення акцій (уточненого плану розміщення

_________________________________________________________________
                  акцій або плану приватизації)

підтверджує,  що    початкова    вартість  пакета  акцій  ВАТ, що

_________________________________________________________________
              (назва державного органу приватизації)

пропонується до продажу на конкурсі становить:

-----------------------------------------------------------------------------------

                                  1. ВИХІДНІ ДАНІ

-----------------------------------------------------------------------------------

Дата оцінки                                    |

-----------------------------------------------+-----------------------------------

Статутний фонд, тис. грн.                      |

-----------------------------------------------+-----------------------------------

Загальна кількість акцій, шт.                  |

-----------------------------------------------+-----------------------------------

Номінальна вартість однієї акції, грн.         |

-----------------------------------------------+-----------------------------------

Розмір пакета акцій, що пропонується до продажу|

за конкурсом, %                                |

-----------------------------------------------+-----------------------------------

Наявність індексації балансової вартості       |

основних  фондів за станом на*                 |

-----------------------------------------------+-----------------------------------

Номінальна вартість пакета акцій, тис. грн.    |

-----------------------------------------------+-----------------------------------

Кількість акцій в пакеті, шт.                  |

-----------------------------------------------------------------------------------

     * Зазначається дата.

-----------------------------------------------------------------------------------

              2. РОЗРАХУНОК СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНОЇ ВАРТОСТІ ПАКЕТА АКЦІЙ ЗА

                            РЕЗУЛЬТАТАМИ УКЛАДЕНИХ УГОД

-----------------------------------------------------------------------------------

Код рядка|    N та дата укладеного договору          |Розмір пакета|Вартість угоди,

         |                                           |акцій, що був|    грн.

         |                                           |проданий, шт.|

---------+-------------------------------------------+-------------+---------------

1        |                2                          |     3       |      4

-----------------------------------------------------------------------------------

              Група 1 пакетів акцій ВАТ,  розміром до 25 відсотків від

                              статутного фонду включно

-----------------------------------------------------------------------------------

010      |                                           |             |

---------+-------------------------------------------+-------------+---------------

---------+-------------------------------------------+-------------+---------------

020      |     Усього:                               |             |

---------+-------------------------------------------+-------------+---------------

030      |Середньозважена вартість 1 акції по групі  |             |

         |(графа 4  рядку  020 розділити на графу 3  |             |

         |рядку 020), грн.                           |    х        |

---------+-------------------------------------------+-------------+---------------

040      |Коефіцієнт властивостей                    |    х        |

---------+-------------------------------------------+-------------+---------------

050      |Середньозважена вартість 1 акції по групі з|             |

         |урахуванням коефіцієнта властивостей       |             |

         |(рядок  030 помножити на рядок 040), грн.  |    х        |

-----------------------------------------------------------------------------------

             Група 2 пакетів акцій ВАТ, розміром від  25 відсотків до 50

                       відсотків від статутного фонду включно

-----------------------------------------------------------------------------------

060      |                                           |             |

---------+-------------------------------------------+-------------+---------------

---------+-------------------------------------------+-------------+---------------

070      |    Усього:                                |             |

---------+-------------------------------------------+-------------+---------------

080      | Середньозважена вартість 1 акції по групі |             |

         | (графа 4 рядку  070 розділити на графу 3  |             |

         | рядку  070), грн.                         |    х        |

---------+-------------------------------------------+-------------+---------------

090      | Коефіцієнт властивостей                   |    х        |

---------+-------------------------------------------+-------------+---------------

100      | Середньозважена вартість 1 акції по групі |             |

         | з урахуванням коефіцієнта властивостей    |             |

         | (рядок 080 помножити на рядок 090), грн.  |    х        |

-----------------------------------------------------------------------------------

               Група 3 пакетів акцій ВАТ, розміром понад 50 відсотків

                                від статутного фонду

-----------------------------------------------------------------------------------

110      |                                           |             |

---------+-------------------------------------------+-------------+---------------

---------+-------------------------------------------+-------------+---------------

120      |     Усього:                               |             |

---------+-------------------------------------------+-------------+---------------

130      | Середньозважена вартість 1 акції по групі |             |

         | (графа 4 рядку  070 розділити  на графу 3 |             |

         | рядку 120), грн.                          |    х        |

---------+-------------------------------------------+-------------+---------------

140      | Коефіцієнт властивостей                   |    х        |

---------+-------------------------------------------+-------------+---------------

150      | Середньозважена вартість 1 акції по групі |             |

         | з урахуванням коефіцієнта властивостей    |             |

         | (рядок 130 помножити на рядок 140), грн.  |    х        |

-----------------------------------------------------------------------------------

                          Остаточні результати розрахунку

-----------------------------------------------------------------------------------

160      | Усереднене значення за результатами       |             |

         | розрахунку (по групах пакетів акцій, що   |             |

         | порівнюються), грн.                       |             |

         | (рядок 050 + рядок 100 + рядок 150)       |             |

         | поділити на кількість значень)            |    х        |

---------+-------------------------------------------+-------------+---------------

170      | Кількість акцій в пакеті акцій, що        |             |

         | оцінюється, шт.                           |    х        |

---------+-------------------------------------------+-------------+---------------

180      | Середньозважена вартість пакета акцій,    |             |

         | тис. грн.                                 |             |

         | (рядок 160 помножити на рядок 170)        |    х        |

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

                     3. ІНДЕКСУВАННЯ НОМІНАЛЬНОЇ ВАРТОСТІ АКЦІЙ
      (заповнюється щодо тих ВАТ, статутні фонди яких визначені без урахування

індексації балансової вартості основних засобів за станом на 1 січня 1995 року,

        та в яких відсутні угоди продажу за конкурсом, або на фондових біржах

                              та їх філіях, або ПФТС)

-----------------------------------------------------------------------------------

Сума індексації (за станом на 1 січня 1995 року) балансової  |

вартості основних фондів, що ввійшли до статутного фонду ВАТ,|

тис. грн.                                                    |

-------------------------------------------------------------+---------------------

Коефіцієнт індексації                                        |

-------------------------------------------------------------+---------------------

Розмір пакета акцій, що оцінюється, %                        |

-------------------------------------------------------------+---------------------

Кількість акцій в пакеті, шт.                                |

-------------------------------------------------------------+---------------------

Номінальна вартість пакета акцій з урахуванням індексації    |

балансової вартості основних фондів за станом на 1 січня     |

1995 року, тис. грн.                                         |

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

                                    4. ВИСНОВОК

-----------------------------------------------------------------------------------

Початкова вартість, що рекомендована для першого продажу     |

на конкурсі, тис. грн.                                       |

-----------------------------------------------------------------------------------

Розрахунок провів:

 ______________________________                      _____________
        (П.І.Б., посада)                                (підпис)
 

 "___" ___________  _______ року
 

                                  Додаток 3
                                  до Порядку визначення початкової
                                  вартості пакетів акцій відкритих
                                  акціонерних товариств при
                                  продажу на конкурсах,
                                  затвердженого наказом ФДМУ
                                  17.05.2002 N 854
 

                           Рекомендації

             ________________________________________
              (назва державного органу приватизації)

                        конкурсній комісії
           з продажу пакета акцій холдингової компанії

      _____________________________________________________
                   (назва холдингової компанії)

              розміром _____ % від статутного фонду

                  щодо його початкової вартості
 

     Відповідно до  пунктів 93,  96 Методики оцінки вартості майна
під  час   приватизації,   затвердженої    постановою     Кабінету
Міністрів    України   від   12.10.2000  N  1554,  зі  змінами  та
доповненнями, Порядку визначення початкової вартості пакетів акцій
відкритих   акціонерних   товариств   при  продажу  на  конкурсах,
затвердженого наказом ФДМУ від 17.05.2002 N 854 та зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України від "___" _______ 2002 за N ______,
а  також  на  підставі  отриманих  результатів  незалежної  оцінки
початкової    вартості    пакета    акцій   холдингової   компанії

__________________________________,  виконаної   у   відповідності
  (назва холдингової компанії)     до     проведення    незалежної
оцінки  від ________________ 200 _ р. N ______,

      (дата укладання договору)

за станом   на __________ 200 _ р. ______________________________,
             (дата оцінки)   (назва суб'єкта оціночної діяльності)

     РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ:

     Визначити початкову вартість продажу пакета акцій холдингової
компанії  __________________________________  розміром  ___ %  від
             (назва холдингової компанії)

статутного фонду, що становить

__________________________ шт.  акцій  для  першого   продажу   на
(кількість акцій в пакеті)
конкурсі _________________________ тис. грн.
         (сума цифрами та літерами)

     Додатки:

     1. Звіт  про  оцінку  пакета  акцій  та висновок про вартість
пакета акцій.

     2. Рецензія звіту про оцінку пакета акцій.

 М.П.

 ____________________________   __________    ____________________
 (посада керівника державного    (підпис)     (ініціали, прізвище)
 органу приватизації)

 "___" _______________ 200__ р.                       N __________