Головна    |    Клієнти    |    Партнери    |    Контакти
  Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядку її виплати

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                    від 18 січня 2003 р. N 71
                               Київ

           Про затвердження розміру винагороди (роялті)
        за використання опублікованих з комерційною метою
            фонограм і відеограм та порядку її виплати

          ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
            N 429 ( 429-2005-п ) від 08.06.2005 )
 

     Відповідно до статті 43 Закону України "Про авторське право і
суміжні права"   (   3792-12   )   Кабінет    Міністрів    України
п о с т а н о в л я є:

     1. Затвердити  розмір  винагороди  (роялті)  за  використання
опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та  порядок
її виплати згідно з додатком.

     2. Міністерству освіти і науки розробити у місячний термін із
залученням організацій колективного управління  майновими  правами
суб'єктів   суміжних   прав   та   затвердити  порядок  визначення
уповноважених організацій, які здійснюватимуть збирання і розподіл
винагороди  (роялті)  за  використання опублікованих з комерційною
метою фонограм і відеограм,  та визначити у місячний термін  після
затвердження зазначеного порядку такі уповноважені організації.
 

     Прем'єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ

     Інд. 28
 

                                           Додаток
                           до постанови Кабінету Міністрів України
                                  від 18 січня 2003 р. N 71

                              РОЗМІР
               винагороди (роялті) за використання
            опублікованих з комерційною метою фонограм
                і відеограм та порядок її виплати
 

                  I. Розмір винагороди (роялті)

------------------------------------------------------------------

   Вид комерційного використання      | Розмір винагороди (роялті)

        фонограм і відеограм          |

------------------------------------------------------------------

1.

2. Публічне виконання опублікованих 1   відсоток          доходів,
   з  комерційною метою фонограм та     одержаних   з   того  виду
   їх примірників, публічна             діяльності, у процесі якої
   демонстрація опублікованих з         здійснюється  використання
   комерційною метою відеограм та       об'єктів суміжних прав,
   їх примірників у місцях з            або
   платним і безоплатним входом     2,5 відсотка загальної    суми
                                        витрат на  зазначений  вид
                                        використання      об'єктів
                                        суміжних   прав   у   разі
                                        відсутності таких доходів

3. Публічне сповіщення (публічне    2   відсотки          доходів,
   повторне сповіщення) шляхом          одержаних  з   того   виду
   трансляції і ретрансляції            діяльності, у процесі якої
   зафіксованих у фонограмах            здійснюється  використання
   виконань, а також безпосередньо      об'єктів суміжних прав
   фонограм, опублікованих з
   комерційною  метою, та їх
   примірників у передачах
   ефірного і (або)
   супутникового радіомовлення

4. Публічне сповіщення (публічне    2   відсотки          доходів,
   повторне сповіщення) шляхом          одержаних   з   того  виду
   трансляції і ретрансляції            діяльності, у процесі якої
   зафіксованих у фонограмах і          здійснюється  використання
   (або) відеограмах виконань,          об'єктів суміжних прав
   а також безпосередньо фонограм
   і (або) відеограм, опублікованих
   з комерційною метою, та їх
   примірників у передачах ефірного
   і (або) супутникового
   телебачення

5. Публічне сповіщення (публічне    5   відсотків         доходів,
   повторне сповіщення) шляхом          одержаних  з   того   виду
   трансляції і ретрансляції            діяльності, у процесі якої
   зафіксованих у фонограмах і          здійснюється  використання
   (або) відеограмах виконань, а        об'єктів суміжних прав
   також безпосередньо фонограм і
   (або) відеограм, опублікованих
   з комерційною метою, та їх
   примірників у передачах
   кабельного радіомовлення і (або)
   телебачення чи через мережу
   Інтернет

( Розділ  I  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 429
( 429-2005-п ) від 08.06.2005 )

             II. Порядок виплати винагороди (роялті)

     1. Цей порядок  визначає  процедуру  нарахування  та  виплати
винагороди  (роялті)  виробникам фонограм,  виробникам відеограм і
виконавцям за комерційне використання без їх згоди опублікованих з
комерційною метою фонограм,  відеограм та їх примірників,  а також
зафіксованих у них виконань.

     2. Юридичні  і  фізичні  особи,  які  здійснюють   комерційне
використання  фонограм  і  відеограм,  самостійно нараховують суми
винагороди відповідно до розділу І цього додатка  і  перераховують
її   визначеним   МОН   уповноваженим   організаціям  колективного
управління майновими  правами  суб'єктів  суміжних  прав  (далі  -
уповноважені організації),  що створені суб'єктами суміжних прав і
не є державними організаціями.  Крім того,  зазначені  юридичні  і
фізичні особи на підставі договорів про виплату винагороди надають
уповноваженим  організаціям  у  письмовій  формі   в   установлені
договором  терміни  відомості,  необхідні для збирання і розподілу
винагороди,  зокрема щодо  найменування  використаних  фонограм  і
(або)  відеограм та зафіксованих у них виконань,  їх виробників та
виконавців,  тривалості кожного використання  зазначених  об'єктів
суміжних   прав,   розміру   одержаних   доходів  від  діяльності,
пов'язаної з використанням цих об'єктів,  або  розміру  витрат  на
здійснення їх використання тощо.

     3. У   разі   проведення  концертів,  фестивалів,  конкурсів,
виставок та інших заходів,  під час  яких  планується  здійснювати
комерційне використання фонограм і (або) відеограм, організатор їх
проведення та особа,  яка надає приміщення, концертні, танцювальні
майданчики,  виставкові зали тощо,  не пізніше ніж за 5 днів до їх
початку інформують про це уповноважені організації.

     4. Суми      винагороди     розподіляються     уповноваженими
організаціями між    відповідними    організаціями    колективного
управління   майновими   правами   суб'єктів  суміжних  прав,  які
перебувають на обліку в МОН, на підставі укладених договорів.

     Винагорода розподіляється  між  суб'єктами  суміжних  прав  у
такому  співвідношенні:  виконавцям  -  50  відсотків,  виробникам
фонограм і (або) виробникам відеограм  -  50  відсотків  загальної
суми винагороди.

     У разі    комерційного   використання   відеограм,   у   яких
зафіксовано   фонограми,   винагорода   розподіляється   між    їх
виробниками за договором, укладеним між ними або між організаціями
колективного управління їх майновими правами,  або між  кожним  із
них та відповідною організацією колективного управління.

     5. До числа суб'єктів, які здійснюють комерційне використання
фонограм  і  (або)  відеограм,  належать  театри    тому   числі
театри-студії,   аматорські   самодіяльні  театри),  концертні  та
циркові об'єднання,  філармонії,  цирки,  клуби,  будинки і палаци
культури,   будинки   офіцерів,   кіноконцертні  зали,  дискотеки,
танцювальні і  концертні  майданчики,  а  також  парки,  стадіони,
спортивні  зали,  кінотеатри і відеосалони,  казино,  нічні клуби,
салони (зали) ігрових автоматів,  бари,  кафе,  ресторани та  інші
підприємства    громадського   харчування,   пансіонати,   будинки
відпочинку,   санаторії,   готелі,   підприємства  та  організації
торгівлі,  побутового  обслуговування,  пасажирського  транспорту,
особи,  які  здійснюють  публічне  сповіщення  (публічне  повторне
сповіщення)  шляхом трансляції і ретрансляції фонограм, відеограм,
виконань   у   передачах   ефірного,   супутникового,   кабельного
телебачення  та  радіомовлення  або  через  мережу  Інтернет тощо.
(  Пункт 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 429 ( 429-2005-п ) від 08.06.2005 )

     6. Залежно  від характеру та тривалості використання фонограм
і (або) відеограм та зафіксованих у них виконань розмір винагороди
може  бути  зменшено  за  погодженням  з  відповідними  суб'єктами
суміжних  прав  або  організаціями  колективного   управління   їх
майновими правами.

     7. Доходи, зазначені у розділі І цього додатка,  визначаються
згідно   з  положеннями  (стандартами)   бухгалтерського   обліку.
( Розділ  II  доповнено  пунктом  7  згідно  з Постановою КМ N 429
( 429-2005-п ) від 08.06.2005 )