Головна    |    Клієнти    |    Партнери    |    Контакти
  Об'єкти оцінки

По мірі розвитку економіки, впровадження нових технологій і випуску наукомісткої продукції, нематеріальні активи стають однією з найбільш важливих складових частин активів підприємства. Достатньо часто зустрічаються випадки, коли вартість нематеріальних активів компанії перевищує вартість всіх її матеріальних активів і є основним ресурсом компанії в конкурентній боротьбі. Це особливо справедливо для підприємств, що мають стійку ділову репутацію на ринку, володіють відомими торговельними марками або працюють на ринку наукомісткої продукції.

Оцінка нематеріальних активів ділиться на чотири основні групи:

 • промислова власність - патенти на винаходи, патенти на селекційні досягнення, патенти на промислові зразки, свідоцтва  на товарні знаки, свідоцтва на знаки обслуговування;
 • об'єкти авторського права і суміжних прав - твори науки, літератури, музики, живопису та інших видів мистецтва, комп’ютерні програми, бази даних (в т.ч. сайти та доменні імена) і топографії інтегральних мікросхем;
 • інформація, що представляє комерційну таємницю, - ноу-хау, знання технічного, фінансового або адміністративно-управлінського характеру, що приносять або можуть приносити дохід або іншу користь, результати науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, проектна, конструкторська і технологічна документація, що не охороняється патентами;
 • майнові права включають права користування землею, водними і іншими природними ресурсами, надрами, майном і т.п.

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» (п.5) бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться по кожному об'єкту по таких групах:

 • права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище, тощо);
 • права користування майном (право користування земельною ділянкою відповідно до земельного законодавства, право користування будівлею, право на оренду приміщень, тощо);
 • права на комерційні позначення  (права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування, тощо;
 • права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, зокрема ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції, тощо);
 • авторське право і суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій віщання, тощо);
 • незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи;
 • інші нематеріальні активи (право на проведення діяльності, використання економічних привілеїв, тощо).

Зміст поняття інтелектуальної власності розкривається в статті 418 книги четвертої Цивільного кодексу України.

Відповідно до статті 420  книги четвертої Цивільного кодексу України (п.1) до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, відносяться:

Відповідно до Національного стандарту №4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» Об'єктами оцінки  є майнові права інтелектуальної власності, що відносяться до об'єктів у нематеріальній формі.

Відповідно до вказаного стандарту  оцінюються майнові права на такі об'єкти інтелектуальної власності:

 • Літературні і художні твори;
 • Комп'ютерні програми;
 • Компіляції баз даних (бази даних);
 • Виконання;
 • Фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій віщанням;
 • Винаходи, корисні моделі, промислові зразки;
 • Компонування (топографії) інтегральних мікросхем;
 • Раціоналізаторські пропозиції;
 • Сорти рослин, породи тварин;
 • Комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення;
 • Комерційні таємниці;
 • Інші об'єкти, які відповідно до законодавства відносяться до об'єктів права інтелектуальної власності.

В процесі оцінки в більшості випадків визначається вартість бізнесу і гудвілу (ділової репутації).